Clubs

การร่วมสำรวจเส้นทางเพื่อใช้ในการพัฒนาช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล

blog

Clubs

  • 04 March 2021
  • 10 shared
  • 1425 view

การสำรวจเส้นทางเพื่อใช้ในการพัฒนาการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล

 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกันพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล

 

     

   

   การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ในพื้นที่ห่างไกลนั้น มีความแตกต่างจากพื้นที่ในเขตเมืองเป็นอย่างมาก ทั้งระยะเวลาในการเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง บุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน การสื่อสารที่ทำได้ยาก รวมไปถึงสภาพแวดล้อมภูมิประเทศที่เข้าถึงได้ยาก รวมถึงสภาพอากาศนั้น มีผลเป็นอย่างมากในการลำเลียงผู้ป่วยออกจากพื้นที่ เช่น ฝนตกอาจทำให้ถนนดินที่เคยใช้สัญจรได้ กลายเป็นใช้สัญจรไม่ได้ อาจเกิดดินโคลนปิดทาง หรือน้ำท่วมสูง ทุกสิ่งล้วนเป็นอุปสรรคในการลำเลียงผู้ป่วยออกจากพื้นที่ การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล จึงจำเป็นต้องมีวิธีการที่แตกต่างจากเขตเมือง ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุ และมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่

 

 

 

   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีนโยบายพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล โดยกำหนดให้ 3 อำเภอเป็นพื้นที่นำร่อง ได้แก่ อำเภออมก๋อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา และอำเภอแม่แจ่ม โดยเริ่มต้นจากการค้นหาพื้นที่เป้าหมายของแต่ละอำเภอ คัดเลือกมาจากพื้นที่ที่เดินทางถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนานเกิน 2 ชั่วโมง หรือพื้นที่ที่เส้นทางการลำเลียงผู้ป่วยมีความเสี่ยง ที่อาจถูกตัดขาดหรือเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ

 

 

 

 

   เมื่อได้พื้นที่เป้าหมายแล้วจึงดำเนินการสำรวจพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจเส้นทางในการลำเลียง ศักยภาพของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ช่องทางการสื่อสาร เส้นทางการลำเลียง ทั้งทางหลักและทางรอง รวมถึงมองหาความเป็นไปได้ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ แบบปฐมภูมิ (Primary Mission) นำมาสู่การทำแผนและซ้อมแผนการลำเลียงผู้ป่วย ฉุกเฉินที่จำเพาะเจาะจงกับพื้นที่นั้นๆ

 

 

 

 

 

   เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกับโรงพยาบาลอมก๋อยและสาธารณสุขอำเภออมก๋อย เข้าสำรวจพื้นที่ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงการรักษา โดยในหลายพื้นที่ต้องใช้เวลาเดินทางจากหมู่บ้านมารพ.อมก๋อย นาน 2ชม.-3ชม.ครึ่ง ในฤดูแล้ง ขณะที่ในฤดูฝนจะยิ่งใช้เวลานานกว่ามากเนื่องจากเส้นทางไม่สามารถสัญจรโดยรถยนต์ได้ ต้องเดินเท้าเท่านั้น ซึ่งทางทีมเยี่ยมสำรวจได้รวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ เพื่อใช้ในการวางแผนการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน ในพื้นที่นี้ต่อไป

 

 

 

 

บทความโดย

นพ.ประสาน เปี่ยมอนันต์

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.นครพิงค์

SUUNTO ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเส้นทางในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล